An Fhleadh Ghlas

 

an-fhleadh-ghlas.png

An Fhleadh Ghlas

Is cuid tábhachtach de stiúradh Fhleadh Cheoil na hÉireann ná an timpeallacht a chosaint. Déanfaidh an Fhleadh Ghlas cinnte go bhfuil sé éasca dramhaíl a laghdú agus a leithscaradh, úsáid uisce agus fuinnimh a íoslaghdú, astuithe carbóin a laghdú agus go bhfaightear earraí agus ábhair ar bhealach inbhuanaithe.

Cabhróidh an Fhleadh Ghlas leis an 400,000 cuairteoir a thiocfaidh go hInis na céimeanna cuí a thógáil chun an timpeallacht a chosaint agus a fheabhsú.

Oibrigh leis an bhFleadh Ghlas ar bhonn deonach

Beidh oibrithe deonaithe na Fleidhe Glaise le feiceáil go héasca agus oibreoidh said mar mheabhrúchán séimh chuig na daoine chun Contae an Chláir agus baile na hInse a choinneáil saor ó bhruscar.

Is féidir le hoibrithe deonacha na nithe seo a leanas a dhéanamh…

 • Ról a ghlacadh mar cheann foirne
 • Bruscar a phiocadh suas agus a thabhairt go dtí na hionaid athchúrsála i gcomhair leithscartha
 • Rólanna oideachais/feasachta - Comhairle a thabhairt do na cuairteoirí maidir le conas draimhaíl a leathscaradh
 • Cabhrú le ceardlanna na fleidhe glaise agus le tionscnaimh glasa eile

Má tá suim agat bheith i d’Oibrí Deonach don Fhleadh Ghlas, nó dár ndóigh, más maith leat aon obair dheonach eile a dhéanamh don Fhleadh, cliceáil anseo le do thoil.

Cuirfear oiliúint agus tacaíocht ar fáil.

rec_globe.png

Conas is féidir le cuairteoirí cabhrú

Beidh go leor ionaid athchúrsála i lár an bhaile, taobh amuigh d’ionaid, ag na hionaid campála agus ag na háiseanna páirceála agus taistil.

Is féidir le cuairteoirí dramhaíl a leithscaradh idir:

 • Earraí tirime in-athchúrsáilte
 • Dramhaíl mheasctha
 • Dramhaíl bia/ dramhaíl ar féidir múirín a dhéanamh aisti

Gnóthaí

Spreagfar na gnóthaí ar fad, óstáin, bialanna, caiféanna, agus siopaí chun páirt a ghlacadh i gClár Gnó na Fleidhe Glaise. Gealltar sa chlár seo go ndéanfar dramhaíl a bhainistiú go héifeachtach, go gcaomhnófar uisce, go mbeidh na gnóthaí tíosach ar fhuinneamh agus go gcoimeádfaidh gach gnó a n-áit féin glan. Tabharfar greamáin fuinneoige/doirse An Fhleadh Ghlas do na gnóthaí rannpháirteacha.

Seimineár maidir le Clár Gnó na Fleidhe Glaise

Reáchtálfar seimineár ar an Déardaoin, 23 Meitheamh 3-5 r.n. chun Clár Gnó na Fleidhe Glaise a mhíniú. Cláraigh ar líne… Idir an dá linn is féidir teagmháil a dhéanamh le Karen Foley, Oifigeach Feasachta Comhshaoil, Comhairle Contae an Chláir ag envawareness@clarecoco.ie nó ar 065 6846386 chun tuilleadh eolais a fháil.

An tionscnamh Bíodh Féile Ghlas Agaibh

Tá an Fhleadh Ghlas ag leanúint an tionscnamh Bíodh Féile Ghlas Agaibh (féach http://greenyourfestival.ie/) . Is tionscnamh é Bíodh Féile Ghlas Agaibh de chuid na n-údarás rannphairtíoch atá mar bhaill de Líonra na nÚdarás Áitiúil um Chosc in Éirinn. Is é aidhm an tionscnaimh an tionchar a bhíonn ag féilte ar an timpeallacht a laghdú. Tá go leor ócáidí agus áiteanna sa chontae imithe glas cheana féin i gcomhpháirt leis na húdaráis áitiúla. Tá sé curtha chun feidhme ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) mar chuid den Chlár Náisiúnta um Chosc ar Dhramhaíl atá ag oibriú faoi scáth an chláir BeGreen.

green_tree.jpg

Foireann na Fleidhe Glaise

Is comhpháirtíocht é seo idir an Rannóg Timpeallachta, Comhairle Contae an Chláir  agus Bailte Slachtmhara na hInse, chomh maith leis an bpobal gnó áitiúil agus na gníomhaireachtaí seo a leanas;

 • Oifig um Bhainistíocht Dramhaíola sa Deisceart
 • Clár Náisiúnta an EPA um Chosc ar Dhramhaíl
 • Gnó Glas (Green Business)
 • Gníomhaireacht Fuinnimh an Chláir agus Luimnigh

Lorg Carbóin na Fleidhe

Gheofar amach cad é lorg carbóin na ngníomhaíochtaí a bhaineann leis an bhFleadh. Déanfar iarracht an lorg carbóin a laghdú nó a chúiteamh. Mar shampla spreagfar cuairteoirí chun úsáid a bhaint as modhanna iompar poiblí. Cuirfear bus tointeála ar fáil chun taisteal idir na hionaid, na comórtais agus na háiseanna páirceála agus taistil ar imeall na hInse.